Volatile Substance Abuse Professional Training: Overview

Volatile Substance Abuse Professional Training: Overview

FREE NPS or ‘Legal Highs’ Professional Training Day Commissioned by North Wales APB.

Re-Solv has over 30 years’ experience working in the field of legally-accessible drugs, particularly those used by young people. As well as professional training on volatile substance abuse (VSA), we are now delivering professional training on new psychoactive substances (NPS).

Aims

 • To increase professionals’ knowledge and understanding of the current issues that NPS presents to services.
 • To increase competence and confidence in recognising, assessing and effectively treating these emerging drugs of choice.

Objectives

 • Explore what we mean by NPS and categories of substances available today.
 • Discuss prevalence in young people and adults.
 • Explore the Government’s response to NPS and the impact of legislation.
 • Examine health risks and dangers.
 • Effectively manage NPS clients and explore best practice for harm minimization.

Content Outline

What do we mean by the term legal highs/NPS? What substances are currently being abused and what are the effects and associated risks?

Stereotypes, prevalence and reasons for use. Comparisons of use to illegal substances. Mortality statistics and associated dangers.

Manufacturing and availability. Challenges facing the control of NPS through legislation.

Effective interventions and treatment options. Risks to health and harm reduction. Best practice guidelines.

Training Session Times:

The training session will be delivered from 1pm-4.30pm. There will be a mid-afternoon break for refreshments.

Please note: there is a morning training session covering the hidden harms associated with solvent abuse (volatile substance abuse). Please see flyer for more information.

To book:

Conwy / 06/02/17 / Sure Hope Christian Centre (Interchange)
317 Abergele Road
Old Colwyn LL29 9YF /
01492 575229
Denbighshire / 07/02/17 / The Optic Centre
St Asaph Business Park
Ffordd William Morgan
St Asaph LL17 0JD /
01492 575229
Flintshire / 08/02/17 / Coleg Cambria – (Deeside)
Kelsterton Road
Connah’s Quay
Deeside, Flintshire
CH5 4BR /
01352 702741
Gwynedd / 22/03/17 / The Galeri Caernarfon
Doc Victoria
Gwynedd LL55 1SQ / u
01286 679876
Wrexham / 23/03/17 / Catrin Finch Centre
Glyndwr University
Wrexham LL11 2AW /
01352 702741
Anglesey / 24/03/17 / Oriel Mon
Llangefni
Anglesey LL77 7TQ / u
01286 679876

Diwrnod Hyfforddi Proffesiynol ar Sylweddau Seicoweithredol Newydd neu Anterth Cyfreithlon wedi ei Gomisiynau gan Fwrdd Cynllunio Ardal Gogledd Cymru

Mae gan Re-Solv 30 mlynedd o brofiad o weithio ym maes cyffuriau cyfreithlon, yn arbennig y rheiny a ddefnyddir gan bobl ifanc. Yn ogystal â hyfforddiant proffesiynol ar gamddefnyddio sylweddau anweddol, rydym bellach yn darparu hyfforddiant proffesiynol ar sylweddau seicoweithredol newydd.

Amcanion

 • Cynyddu gwybodaeth gweithwyr proffesiynol a’u dealltwriaeth o faterion cyfredol y mae sylweddau seicoweithredol newydd yn eu gyflwyno i wasanaethau.
 • Cynyddu cymhwysedd a hyder wrth adnabod, asesu a thrin y cyffuriau hyn yn effeithiol.

Amcanion

 • Egluro beth rydym yn ei olygu o ran sylweddau seicoweithredol newydd a’r categorïau o sylweddau sydd ar gael heddiw.
 • Trafod nifer yr achosion mewn pobl ifanc ac oedolion.
 • Archwilio ymateb y Llywodraeth i sylweddau seicoweithredol newydd ac effaith deddfwriaeth.
 • Archwilio peryglon i iechyd.
 • Rheoli cleientiaid sylweddau seicoweithredol newydd yn effeithiol ac archwilio’r arfer gorau o safbwynt lleihau niwed.

Amlinelliad Cynnwys

Beth ydym ni’n ei olygu drwy ddefnyddio’r term anterth cyfreithlon / sylweddau seicoweithredol newydd? Pa sylweddau sy’n cael eu camddefnyddio ar hyn o bryd a beth yw'r peryglon sy’n gysylltiedig â hynny?

Stereoteipiau, nifer achosion a rhesymau dros ddefnyddio. Cymharu defnydd gyda sylweddau anghyfreithiol. Ystadegau marwolaeth a pheryglon cysylltiedig.

Gweithgynhyrchu ac argaeledd. Heriau i reoli sylweddau seicoweithredol newydd drwy ddeddfwriaeth.

Opsiynau ymyrraeth a thriniaethau effeithiol. Peryglon i iechyd a lleihau niwed. Canllawiau arfer gorau.

Amseroedd Sesiynau Ymarfer:

Bydd y sesiwn hyfforddi yn rhedeg rhwng 1pm - 4.30pm. Bydd toriad ganol prynhawn ar gyfer lluniaeth.

Nodwch: mae sesiwn hyfforddiant yn y bore yn ymwneud â'r peryglon cudd sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio glud(camddefnyddio sylweddau anweddol) Gweler y daflen i gael rhagor o wybodaeth.

I Archebu:

Conwy / 06/02/17 / Sure Hope Christian Centre (Interchange)
317 Abergele Road
Old Colwyn LL29 9YF /
01492 575229
Sir Ddinbych / 07/02/17 / The Optic Centre
St Asaph Business Park
Ffordd William Morgan
St Asaph LL17 0JD /
01492 575229
Sir Y Fflint / 08/02/17 / Coleg Cambria – Glannau Dyfrdwy
Ffordd Celstryn
Cei Connah
Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint
CH5 4BR /
01352 702741
Gwynedd / 22/03/17 / The Galeri Caernarfon
Doc Victoria
Gwynedd LL55 1SQ / u
01286 679876
Wrecsam / 23/03/17 / Catrin Finch Centre
Glyndwr University
Wrecsam LL11 2AW /
01352 702741
Ynys Môn / 24/03/17 / Oriel Mon
Llangefni
Ynys Mon LL77 7TQ / u
01286 679876