Authorization Letter

Authorization Letter

AUTHORIZATION LETTER

I, the undersigned ……………………………………………, PIdNo ………………………..,acting as ………………………………………….. of ……………………………………….. (the company),with official headquarters and legal address of management …………………………………………, ID No ………………………………

HEREBY DO AUTHORIZE

EXTRANS Ltd, ID No831279851, through its Manager – Miriana Petrova Kalcheva with PIdNo 5501267010 with the following REPRESENTATIVE RIGHTS:
I. To implement DIRECT REPRESENTATION as per article 18 and article 19 of the Community Customs Code (CCC), Regulation (EU) No 952/2013,the Customs Law and the other normative regulations for their implementation, with general volume of the representative power to fulfill actions and procedures for:
1. Submitting declaration for temporary warehousing.
2. Placing of goods under customs procedure: import/ release for free circulation, transit, customs warehousing, temporary admission, inward processing, outward processing, specific use, export/temporary exportation and special regimes.
3. Entry/release of goods in a free zone.
4. Re-exportation of goods out of the Community customs territory.
5. Demands for permissions for: use of Simplified administrative documents (SAD)and other simplifications of declaring under Section 3 and Section 5of Chapter 2 of Regulation (EU) No 952/2013 of the Council, approval of the places for goods’ presenting, the customs offices excluded, approval of place other than temporary storage facilities for temporary storage of goods, generalcomprehensive guarantee for special regimes other than transit, includingreduced in size,prolongation of terms, more favorable tariff treatment; moving ofgoods to another place under customs supervision, receiving of TIR carnets, release, absorption, refund of deposits, admitting of duty-free import and signing of all documents in connection to the exertion of the rights given by this authorizationletter.
6. To fulfill registration of the company for electronic declaring, to submit customs declarations by electronic way, to make changes in the registration form.
7. To submit declaration for the elementsof the customs value D.V.1 – signing, stamping, submitting and obtaining of documents and information.
8. To sign, submit and receive documents and information regarding goods status’ proving as goods with Community status.
9. To sign, submit and receive documents and information regarding goods origin’ proving, certificate EUR.1 included.
10. To pay and to guarantee import and export customs duties and taxes and other due public takings by and behalf of the company.
11. To make registration for obtaining EORI number and to declare changes in the registration data.
12. To receive reports from the customs archives.
II. To represent the company to other institutions in the country when needed and connected to the regulations and the measures of the commercial and the customs politics.
III. To assign expressly nominated by written order its employees with representative power defined by the present authorization letter.
The authorized person has the right to re-authorize with the powers by the present letter third persons.
The present authorization letteris valid for CCD,Stolichna Customs, Airport Sofia Customs, Burgas Customs, Varna Customs, Plovdiv Customs, Ruse Customs, Lom Customs, Svishtov Customs, Southwest Customs,and to the Customs Offices and the Border Points to them.
The present authorization letter is considered general inthe above mentioned meanings and should beinterpreted as expanded in favor of the person authorized; it is issued in connection to the specifications by the meaning of Art. 18 and Art. 19 of the Community Customs Code and it is valid for undefined period of time /till………..…../ written notification for its withdrawal.
Each change of the legal status of the represented person or the representative should be reported in 7 days to the customs office holding the representative’s register in order to be officially written into.
Dated: ………………
AUTHORIZER: ...... /

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният ...... , ЕГН ...... , в качеството си на ...... на ...... (Дружеството), със седалище и адрес на управление ...... , ЕИК ……………......

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

ЕКСТРАНС ООД, ЕИК 831279851, чрез неговия управител – Миряна Петрова Калчева, ЕГН 5501267010 със следните ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПРАВА:
I. Да осъществява ПРЯКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО по смисъла на чл. 18 и чл. 19 от Митническия кодекс на Съюза (МКС), Регламент (ЕС) № 952/2013, Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и формалности за:
1.Подаване на декларация за временно складиране.
2.Поставяне на стоки под митнически режим: внос/допускане за свободно обращение, транзит, митническо складиране, временен внос,активно усъвършенстване, пасивно усъвършенстване, специфична употреба, износ/временен износ и специални режими.
3.Въвеждане/извеждане на стоки в свободна зона.
4. Реекспортиране на стоки извън митническата територия на Съюза.
5.Искания на разрешения за: използване на Опростени митнически декларации и други опростявания на декларирането по реда на Раздел 3 и Раздел 5 от Глава 2 на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Съвета, одобрение на местата за представяне на стоки, с изключение на митническите учреждения, одобрение на място за временно складиране на стоки, различно от съоръжения за временно складиране, общо обезпечение за специални режими, различни от транзит, в т.ч. с намален размер, удължаване на срокове, по-благоприятно тарифно третиране, преместване на стоки на друго място под митнически надзор, получаване на карнети ТИР, освобождаване, усвояване, възстановяване на депозити, допускане на безмитен внос и подписване на всички документи във връзка с упражняване на дадените му права по това пълномощно.
6.Извършване на регистрация на Дружеството за електронно деклариране, да подава митнически декларации по електронен път, да извършва промени в регистрационната форма.
7. Подаване на декларация за елементите на митническата стойност D.V.1 – подписване, подпечатване, подаване и получаване на документи и информация.
8. Подписване, подаване и получаване на документи и информация относно доказване статуса на стоките като стоки на Съюза.
9.Подписване, подаване и получаване на документи и информацияотносно доказване на произход на стоките, вкл. сертификат EUR.1.
10. Заплащане и обезпечаване навносни и износни митни сборове и други дължими публичнидържавни вземания от името и за сметка на Дружеството.
11. Извършване на регистрация за получаване на EORI номер и деклариране на промени в регистрационните данни.
12. Получаване на справки от митнически архиви.
II.Да представлява Дружеството и пред други учреждения в страната, когато това е необходимо и свързано с изискванията и мерките на търговската и митническа политика.
III. Да възлаганасвои служители,специално определени от него със заповед, представителна власт, определена с настоящото пълномощно.
Упълномощеният има право да преупълномощава с правата по настоящото пълномощно трети лица.
Пълномощното важи пред ЦМУ, Митница Столична, Митница Аерогара София, Митница Бургас, Митница Варна, Митница Пловдив, Митница Русе, Митница Лом, Митница Свищов, Митница Югозападна, митническите бюра и митническите пунктове към тях.
Настоящото пълномощно е генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително в полза на упълномощения, издава се във връзка с уточненията по смисъла на чл. 18 и чл. 19 от Митническия кодекс на Съюза и е валидно за неопределен срок /до ...... / писмено уведомяване за оттеглянето му.
Всяка промяна в правния статут на представляваното лице или на представителя ще бъде съобщена в 7-дневен срок в митническото учреждение, което води регистъра на представителите, за да бъде вписана в него.
Дата: ……………….
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ……………….…………