Uvjetipohađanja Nastave Ipolaganja Ispita

Uvjetipohađanja Nastave Ipolaganja Ispita

Studij / Jednopredmetnidiplomskistudijarheologije
Nazivkolegija / Rimskicarskikult
Statuskolegija / B
Godina / 1 / Semestar / II
ECTS / 5
Nastavnicii/ilisuradnici / Doc. dr.IvanaJadrić-Kučan
Ishodiučenja / Nakonpoloženogispitaizovogakolegijastudentićebitisposobni:
-uočitiprocese urazvojuštovanjarimskogcarskogkulta
-razumijetinjegovuorganizacijskustrukturuirazlučititkosubilinositeljikulta
-natemeljuepigrafičke,arhitektonske,skulpturalneiliterarneanalizeprepoznatiiobraditirazličiterazinecarskogkulta:nanivouprovincije,pokrajine,kolonijei
municipija
- raspravljati o važnosti štovanja kulta cara u svakodnevnom životu rimskogdruštva, o etničkojisocijalnojstrukturinositeljakulta
Preduvjetizaupis
Sadržaj / Kolegijobrađujecarskikultnaprostoruistočnejadranskeobale.UnutarbrojnihrimskihgradovaprovincijeDalmacijebilojeorganiziranoipreciznoustrojenocarskoštovanje,itoposebnozagrađanski,aposebnozaoslobođeničkisloj. Štovanjekultacaraimalojevrloznačajnu ulogu u životusvakogrimskoggrada, tećeovajkolegijusmjeritipažnjunanjegoveglavnekarakteristikekaoštosunačinorganizacijekulta, tkosubilinositeljiištovateljikulta,gdjese održavaoreligijskiobred,itd.
UprovincijiDalmacijiuonimpodručjimakojasubilanemirnijainesigurnijazarimskuvlastbilajeuvedenapokrajinskarazinacarskogkulta.Sobziromda jeriječ o nivoukultakojemu u stručnojliteraturidosadanijepridavanaposebnapažnjakolegijćeusmjeritipažnjunanjegoveglavnekarakteristikekaoštosunačinorganizacijepokrajinskogcarskogkulta,njegovarasprostranjenost,socijalnaietničkastrukturanositeljakulta.
Brojniarheološkiostatci,kaoštosucarskeskulpture,portreti, reljefi,ostatcihramova,teepigrafičkagrađasvjedočeonjegovuštovanjunaprostoruprovincije
Dalmacije.Njihovoproučavanjetemeljitiće senaepigrafsko-onomastičkojanalizi, te tipološko-komparativnoj usporedbi s ostalim spomenicima s područja
zapadnihprovincijaRimskogCarstva. Timećesedefiniratielementikultakaoštosu: tko su bili štovatelji cara, kako je bio organiziran kult, gdje se održavaoreligijskiritual (templum, aedes, aedicule, delubrium),itd...
Ispitnaliteratura / LITERATURA: Obvezna:
CAMBI, N., Antika,Zagreb, 2002.
CAMBI, N., Antičkiportretu Hrvatskoj, 1991. CAMBI, N., KiparstvorimskeDalmacije, Split, 2005.
FISHWICK,D.,TheDevelopmentofProvincialRulerWorshipintheWestern
Roman Empire,ANRW, 2, 16, 2, Berlin-New York, 1978.
HistoriaAugusta,izdanjaAntibarbarus,Zagreb 1994.
JADRIĆ-KUČAN,I., CarskikulturimskojprovincijiDalmaciji,Sveučilišteu
Zadru (disertacija), Zadar,2011.
KUNTIĆ-MAKVIĆ,B.,Carskikultuliterarnimizvorima,Materijali:prilozizapovijestikulturuIstre, 9, Pula, 1997.
ResGestaeDiviAugusti,(DjelaBožanskogAugusta),prijevodR. Matijašić 2007.
SCARRE, C., Chronicle ofthe Roman Emperors, 1995. SVETONIJE,Dvanaestrimskihcareva,Zagreb, 1965.
Dopunskaliteratura / CAMBI, N., DvijeskulptureizantičkogAequum,VAHD, 74, Split, 1980.
CAMBI,N.,Svetište(Augusteum)uOneu(Oneum)?,RFFZd,35(22),Zadar,
1997.
CAMBI,N.,SkupinecarskihkipovaurimskojprovincijiDalmaciji,HA,4,Pula,
1998.
CLIFFORD,A.,ImperialIdeologyandProvincialLoyaltyintheRomanEmpire, Berkeley-LosAngeles-London, 2000.
GIUNIO, K., CarskikultuZadru,HA, 13, Pula, 2005.
GIUNIO, K., CarskikultuAseriji,Asseria, 5, Benkovac, 2007.
GIUNIO,K.,SvećeniciisvećeničkeorganizacijeurimskojprovincijiDalmaciji, Sveučilište u Zadru(disertacija), Zadar, 2012.
GLAVIČIĆ, M., Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimskeprovincijeDalmacije, Sveučilište u Zadru, (disertacija), Zadar, 2002.
IVČEVIĆ, S., Carske statue sVisa,HA, 4, Pula,1998.
JADRIĆ-KUČAN, I., Štovanjecarskogkulta uIsi, ArheološkaistraživanjanasrednjemJadranu, IzdanjeHAD-a, 26, Zagreb-Split, 2010.
JADRIĆ-KUČAN,I., KultbožiceRome u rimskojprovincijiDalmaciji,VAPD,
104, Split, 2011.
JADRIĆ-KUČAN,I., PokrajinskicarskikulturimskojprovincijiDalmaciji,
VAPD, 105, Split,2012.
JELIČIĆ-RADONIĆ, J.,Tragovicarskogkulta u Saloni, Znakoviiriječi– Signaet litteraeII,ZbornikprojektaMythos-cultus-imaginesdeorum, Zagreb, 2008.
KOLEGA, M., CarskikipoviJulijevsko-Klaudijevskedinastijeu Enoni,HA, 4,
Pula, 1998.
KOLEGA,M.,AntičkakamenaplastikauLiburnijiod1.do4.st.,Sveučilišteu
Zadru (disertacija), Zadar,2003.
KURILIĆ, A., Arhitravisforuma sAserije,Asseria, 4,Benkovac, 2006.
KURILIĆ,A.,PromišljanjaomunificijencijiflamenabožanskogKlaudija,Asseria,
6, Benkovac, 2008.
MARŠIĆ, D., AntičkanaseljaPituntium, NerasteiOneum,HA, 11, Pula, 2003. RENDIĆ-MIOČEVIĆ,D.,DruzovboravakuDalmaciji,usvijetlunovogViškog
natpisa,VAHD, 54, Split, 1952.
ZANINOVIĆ, M., NekiapektiAugustovakulta u Dalmaciji,HA, Pula, 1998.
Obliciprovođenjanastave / Predavanja
Seminari
Načinprovjereznanjaipolaganjaispita / Ispitje usmenogoblika, a završnaocjenaformirase natemeljuodgovoranaispitu
(60%),izradeiobraneseminarskograda(40%) .
Jezikpoduke / Hrvatski
Načinpraćenjakvalitete / Izradaiprezentacijaseminarskograda, usmeniispit, redovitastudentskaanketa.
IZVEDBENI PROGRAM (NASTAVNI SADRŽAJI PO TERMINIMA)
PREDAVANJA / TERMIN
Prostorija / 101
Konzultacije
SEMINAR / TERMIN
Prostorija / 101
Konzultacije
VJEŽBE / TERMIN
Prostorija
Konzultacije
PREDAVANJA
TERMIN / SATI / SADRŽAJ
2 / UvodnopredavanjeI:
-Carskikultuzapadnimprovincijama(udobaJulijaCezara,caraAugustaijulijevsko-klaudijevskedinastije)
- Štovanjecarskognumena (NumenAugusti)
-Utemeljenjeoltarakaomjestaštovanjacarskogkulta:AraeSestianaeu sjeverozapadnojŠpanjolskoj, AraAugustiuLigdunu, AraUbiorumu Germaniji
- štovanjeDomusdivina
- štovanjeDivus Augustus
2 / UvodnopredavanjeII:
- Carskikultu zapadnimprovincijama(dinastijaFlavijevaca)
- Titus Flavius Vespasianus
- Titus Caesar Vespasianus
- Titus Flavius Domitianus
- sodalesFlavialesTitiales
- utemeljenjeAraeFlaviae
2 / UvodnopredavanjeII:
-Carskikultuzapadnimprovincijama(oddinastijeAntoninadotetrarhijskogdoba)
- Marcus CocceiusNerva
- Marcus UlpiusTraianus
- PubliusAeliusHadrianus
- LuciusSeptimius Severus…
- carDioklecijan,Maksimijan, KonstancijeKloriGalerije
-carski kolegiji svećenika: sodales Hadrianales, sodales Antoniniani, sodalesAntoninianiVeriani, sodalesAurelianiAntoniniani
- štovanjepersonifikacijevječnoggrada(Roma Aeternita)
2 / CarskikulturimskojprovincijiDalmaciji:
- UtemeljenjerimskeprovincijeDalmacijeiuvođenjecarskogkulta
- Tropeji(tzv, Prvitropej,Gardunskitropej,tropejizNarone)
- Provincijskinivoštovanja-sacerdosprovinciaeDelmatiae
CarskikulturimskojprovincijiDalmaciji-Pokrajinskinivoštovanja:
- Liburnskicarskikult:AraAugustiLiburnorum, sacerdosLiburnorum
- PokrajinskicarskikultzazajedniceSalonitanskogkonventa-Oneum
- Pokrajinskicarskikultu Epidauru
- Pokrajinskicarskikultu Dokleji
. / 2 / CarskikulturimskojprovincijiDalmaciji-MunicipalnicarskikultI.
-u rimskim gradovima od rijeke Raše do rijeke Krke (ALVONA, TARSATICA, SENIA..)
2 / CarskikulturimskojprovincijiDalmaciji-MunicipalnicarskikultII.
-u rimskim gradovima od rijeke Krke do rijeke Neretve ( TRAGURIUM, SALONA,ISSA...)
2 / CarskikulturimskojprovincijiDalmaciji -MunicipalnicarskikultIII.
u rimskim gradovima južno od rijeke Neretve i unutrašnjosti rimske provincije
Dalmacije(NARONA, M.BISTUENSIUM, AQUAES(...)
2 / ŠtovanjebožiceRome(DeaRoma)
- hramAugusta ibožiceRome u Poli
- svećenicibožiceRome
2 / Svećenici pokrajinskog i provincijskog carskog kulta u rimskoj provinciji
Dalmaciji
- sacerdosLiburnorum,sacerdosadaramAugustiLiburnorum,sacerdos
at aramCaesaris;sacerdosprovinciaeDelmatiae
2 / Svećenici municipalnog carskog kulta –građanski sloj u rimskoj provinciji
Dalmaciji
- flamen,flamenAugustalis,flamenIuliaeAugustae,flamenDiviClaudii,
flamenDiviVespasiani,flamenDiviTiti;sacerdos,sacerdosAugusti, sacerdosDivaeAugustae;flaminicaeDivaeFaustine
2 / Carski kolegiji municipalnog kulta –oslobođenički sloj u rimskoj provinciji
Dalmaciji
- VIvir Iulialis, magister Augustalis, sexvir et magister Mercurialis,
sexvir, sexvir Augustalis, sexvir et Augustalis, Augustalis, sexvir
Augustalis, Flavialis,Titialis, Nervialis
2 / Carskaliturgijaiceremonijal
- Organiziranjefestivala, svečanosti,javnihigara učastcara
- LexNarbonensis
- Imagines careva
2 / Carskikultuliterarnimizvorima
2 / Zaključnopredavanje
Seminar
TERMIN / SATI / SADRŽAJ
1 / GajJulijeCezar
1 / GajOktavije-AUGUST
1 / TiberijeKlaudijeNeron-TIBERIJE
1 / GajKaligula-KALIGULA
1 / TiberijeKlaudijeNeronGermanik-KLAUDIJE
1 / NeronKlaudijeDruzGermanikCezar-NERON
1 / TitFlavijeVespazijan-VESPAZIJAN
1 / TitFlavijeVespazijan–TIT
TitFlavijeDomicijan-DOMICIJAN
1 / Marko UlpijeTrajan-TRAJAN
1 / PublijeElijeHadrijan-HADRIJAN
1 / Marko AnijeVer– MARKO AURELIJE
LucijeAurelijeKomod-KOMOD
1 / LucijeSeptimije Sever– SEPTIMIJE SEVER
1 / Dioklecijan
Vježbe
TERMIN / SATI / SADRŽAJ

UVJETIPOHAĐANJA NASTAVE IPOLAGANJA ISPITA

UVJETIPOHAĐANJA NASTAVE, POLAGANJA ISPITAITERMINIISPITA

-75%pohađanjanastaveiseminara

-predajaseminarskograda